Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Jaargang 2010 Nr. 3

Van de voorzitter

Opnieuw een kersverse OC. Bladerend door een aantal eerdere uitgaven besef ik hoe geweldig mooi de OC is. Toch? Elke OC wordt in eigen beheer geschreven en opgemaakt. Afgezien van de drukkosten kost ons blad alleen maar energie, tijd en inzet maar daar gáán we voor. Het doel van de OC is om informatief te zijn naar de donateurs. Nieuws over Oekraïne in het algemeen en uiteraard het werk van St. OZO in het bijzonder. Bestaande projecten worden blijvend aangeprezen en nieuwe projecten worden aangekondigd, al naar gelang de mogelijkheden van St. OZO. En heel belangrijk: u dient te weten wat er met uw gift gedaan wordt. In dit kader treft u in deze OC de jaarcijfers van St. OZO aan, zoals altijd pro Deo gecontroleerd door Visser&Visser Registeraccountants te Middelharnis. Ook voor de controle van dit boekjaar willen wij onze hartelijke dank uitspreken.

Ten aanzien van de jaarcijfers zijn wij uitermate dankbaar want ook in 2009 was er continuïteit in de giftenstroom, ondanks de recessie. Daarom in de eerste plaats dankbaarheid voor uw financiële bijdrage, maar ook voor de opbrengsten van zangavonden, voor Bijbels en geestelijke lectuur, de videopresentaties met verkooptafel, een veelheid aan bruikbare materialen en kleding, het is in één woord geweldig!

Terugzien betekent meteen vooruitzien. Ook in 2010 zijn de allerarmsten in Oekraïne erbij gebaat hen blijvend hulp te bieden. Hun omstandigheden zijn absoluut níet geweldig, eerder uitermate onzeker. In Oekraïne is er in geen geval vooruitgang te bespeuren ten aanzien van gezondheidszorg of ouderenzorg en de enorme stijging van prijzen voor levensonderhoud geeft helaas een terugval in het oude bestaan van tien jaar geleden: wat heb ik te eten vandaag? Deze omstandigheden overziend maakt de drijfveer van St. OZO alleen maar sterker. Hélpen waar we helpen kunnen en met wijs beleid de projecten op koers houden ondanks stijgende kosten. Met het gebed tot God of Hij ons wijsheid wil schenken.

U begrijpt dat uw steun onontbeerlijk is. Mogen wij rekenen op uw blijvende steun?

Teun Bakker

Foto voorpagina

Links zit Margit néni (tante) en rechts Ida néni. Graag steken deze bewoonsters de handen uit de mouwen om het keukenpersoneel te helpen. Margit praat graag en Ida zingt graag. En één ding is zeker: ze kunnen hun geluk niet op. Na jaren van ellende en ontbering is er nu liefdevolle verzorging in verzorgingshuis ‘Rehoboth’.

In deze foto mag u ook de dankbare gezichten zien van de OZO medewerkers. Want door de dankbaarheid van deze dames zijn wíj dankbaar!

De voortdurende confrontatie met het immense leed onder allerarmsten in Oekraïne is voor ons steeds weer bijzonder aangrijpend. Maar de stralende ogen van deze oudjes geven ons een vastberaden wil om blijvend hulp te geven. Ziet u zichzelf ook in deze foto? Dánkbaar omdat u samen met St. OZO hulp kunt bieden? Sámen verantwoordelijkheid dragen voor onze medemensen in nood?

Giften allerlei

- via Tuinderij Van Vugt te Achthuizen schonk Uniseeds Select BV te Bleiswijk een mooie hoeveelheid komkommerzaad voor het boerderijproject.

- op onze oproep om fietsen voor Oekraïne te schenken zijn inmiddels tien exemplaren geschonken! Een verblijdend aantal. We houden het nog maar even warm: heeft u nog een overcomplete fiets? Of misschien kinderzitjes? Onze Oekraïense medemensen zijn er heel blij mee! Tel. 0187-481017 (Michel Koppenaal, Pr. Bernhardlaan 100, Middelharnis).

- van het Van Weel-Bethesda ziekenhuis te Dirksland ontvingen wij aansluitmateriaal voor voedingspompen. Het komende werkbezoek in oktober zal bekeken worden waar dit materiaal ingezet zal worden. Hetzij in de polikliniek, hetzij in een aantal andere ziekenhuizen waar St. OZO nauw contact mee heeft.

- mevrouw K. Wolfert te Dirksland maakte een gift over van € 75,-, het resultaat van de verkoop van fotokaarten.

- Stichting Agaton Ergon schonk evenals vorig jaar een bedrag van € 1000,- voor de aanschaf van geestelijke lectuur. Deze keer zal dit vorstelijke bedrag besteed worden voor de aanschaf van groot letter Bijbels in de Hongaarse taal. Deze zijn te koop bij een uitgever in Hongarije en worden door een bevriende Hongaar in Oekraïne gebracht.

- een al even vorstelijke gift van € 1000,- werd ontvangen van ASN Foundation te Den Haag voor de voortgang van het polikliniekproject.

- over een vorstelijke gift gesproken: onder de letters NN berichten wij een gift van € 10.000,- door drie gedeeld te besteden aan het verzorgingshuisproject, het polikliniekproject en de opbouw van de financiële reserve.

Hoe spreken wij dankwoorden uit ten overstaan van zoveel medeleven. Alle donateurs heel hartelijk bedankt!

Videopresentatie

St. OZO video presentatie. Deze drie kwartier durende digitale film bevat de nieuwste informatie over de projecten van St. OZO. Graag komen wij voor uw bedrijf of vereniging kosteloos op bezoek. Een verkooptafel behoort tot de mogelijkheden. Maak een afspraak! Tel: 0187-486383 (Teun Bakker) Email: info@stichting-ozo.nl

Boerderijproject

Helaas is de boerderijopbrengst tegengevallen. Langdurige regenval zorgde voor een mislukte aardappeloogst en een slechte tarweopbrengst, terwijl de prijzen voor mestvarkens aanhoudend laag bleven. Wél zijn we heel dankbaar dat er geen verlies was, zodat alles een goede voortgang heeft. Enkele zaken geven een lichtpunt voor het nieuwe seizoen. In één kas is er biologische grondontsmetting toegepast met een verheugend resultaat. Deze toepassing is een goedkope manier van ontsmetten en periodiek zullen alle vier de kassen biologisch ontsmetgaan worden. Als gevolg hiervan staan de gesponsorde komkommerplanten er fantastisch bij! In ieder geval wordt er met veel enthousiasme gewerkt en we hopen dat er in het nieuwe seizoen betere opbrengsten zullen zijn. Ook in Oekraïne wordt er gehoopt op en gebeden om de zegen van God!

Ouddorp helpt St. OZO

De Jongerencommissie van de Hersteld Hervormde gemeente te Ouddorp gaat het komende winterseizoen aan de slag voor St. OZO. Door het organiseren van allerlei acties wordt er geprobeerd een prachtig eindbedrag te halen! We houden u op de hoogte en: onze hartelijke dank!

Bevolkingsstatistieken Oekraïne schrijven crisis

Oekraïne bevindt zich in permanent zwaar weer: economisch, politiek, sociaal en zeker demografisch zijn de trends neerwaarts gericht. De bevolkingsontwikkeling schrijft dusdanig rode cijfers dat ook als het geboortecijfer sterk aantrekt, wat gezien de diverse trends onwaarschijnlijk is, het land tussen nu en 2050 eenderde van zijn inwoners zal verliezen. Migratie, ziekte, een ziekmakende levensstijl en zelfmoord doen de rest.

Bevolkingsontwikkeling. De neerwaartse bevolkingscurve is sinds 1990 zeer zorgwekkend. Toen waren er iets meer dan 51,5 miljoen Oekraïeners. De meest pessimistische en meest waarschijnlijke variant komt echter uit op een daling tot bijna 30 miljoen in 2050. Oekraïne wordt met de grootst mogelijke waarschijnlijkheid een wijds, leeg en grijs land. De bevolkingsdichtheid gaat afnemen tot 50 inwoners per km2 en 36 van de 50 Oekraïeners zijn dan zestigplusser.

Geboortecijfer. Traditioneel lag het Oekraïense geboortecijfer altijd hoog, ook al leidden Holodomor, de hongersnood van de jaren ‘30 en de Tweede Wereldoorlog tot een scherpe daling. Parallel aan de teloorgang van de Sovjet-Unie in de periode 1950-1990 zakte het aantal geboortes eveneens gestaag. Ook tijdens de regeerperiode van president Brezjnev van 1964 tot 1982 raakte de Sovjet-Unie meer en meer in het slop. Na zijn dood werd een geboortepiekje geregistreerd, maar dit zakte in ondanks de perestrojka (1985-1991). In 2008 werd per vrouw 1,3 kind geboren. Vanaf 1970 werd de neergaande beweging nog eens versterkt door de dalende levensverwachting van zowel mannen als vrouwen. De Oekraïense man heeft nu een levensverwachting van 62,5 jaar; de Oekraïense vrouw 12 jaar meer. In 1991 stierven voor het eerst meer Oekraïeners dan erbij kwamen. Een typisch erfstuk van het communistische verleden is de makkelijke toegang tot abortus. Feitelijk werden er meer abortussen gepleegd dan kinderen geboren, volgens officiële cijfers vanaf 1970 niet minder dan 1 miljoen per jaar. Pas na 1990 zette een daling in tot 229.000 in 2006.

Levensomstandigheden. Is de huwelijks- en echtscheidingspraktijk cultureel bepaalt? Oekraïeners trouwen jong en scheiden jong, velen al na een huwelijk van circa vier jaar. In 2008 stonden huwelijk en echtscheiding in een relatie van 2:1. Ondanks een stijging van het aantal geboorten tussen 2001 en 2008 (gevolg van de economische groei?) blijven de postcommunistische levensomstandigheden zeer ongunstig. Die verkorten niet alleen de levensduur maar zetten ook het geboortecijfer onder druk. Volgens rapportage (2007/2008) van het United Nations Human Development Programm (UNDP) verdienen Oekraïeners gemiddeld meer dan Albanezen. Maar Oekraïne scoort veel slechter dan Albanië als het afgerekend wordt op armoede, onderwijs, gezondheid, levensverwachting, toegang tot moderne technologie en media en gelijke rechten van man en vrouw.

Ziekmakende levensstijl. Aids, tuberculose, drank en sigaretten spelen een belangrijke rol bij een vroegtijdige dood en de afname van vruchtbaarheid. De gevolgen van Aids zijn een dreiging van demografische rampspoed.
Studies wijzen uit dat in 2014 tussen de 478.500 en 820.400 Oekraïeners besmet zullen raken met het HIV-virus. Als deze cijfers kloppen dan zijn in 2014 eenderde van alle overleden mannen en 60% van alle overleden vrouwen tussen de 15 en 49 jaar gestorven aan een aids gerelateerde ziekte. Ondertussen blijft de ziekte in de taboesfeer hangen. Aids was aanvankelijk vooral een ziekte van drugsgebruikers, prostituees en homomannen. Sinds 2006 neemt echter de besmetting buiten de genoemde risicogroepen steeds meer toe.
Een statistisch onderzoek uit 2009 naar de relatie met alcohol leert dat 40% mannen en 20%vrouwen eerder sterft. Bijna eenderde van de mannen boven de 18 jaar gebruikt sterke drankmet een uitschieter naar 50% bij de 26 tot 34 jarigen.

Migratie. Behalve de slechte economische situatie liggen ook hier redenen waarom veel arbeidsmigranten niet naar hun vaderland terugkeren. Juni 2009 schatte het Ministerie van Arbeid hun aantal op 1,5 miljoen. Maar volgens de socioloog Ihor Markov in Kiev zijn het er 4,5 miljoen. Meer dan 600.000 burgers emigreerden sinds 1990 definitief naar het buitenland, met name Israël. Vermoedelijk is Oekraïne al stukken leger dan de officiële statistieken doen geloven.

Zelfdoding. De cijfers aangaande zelfdoding zijn schrikbarend hoog. Volgens de gegevens sloegen in 2005 41 mannen en 7 vrouwen per 100.000 Oekraïeners de hand aan zichzelf. In totaal waren dat 10.662 mensen. Ook hier nemen de politieke en economische onzekerheid een verhoogde zelfdodingkans met zich mee. Dit blijkt duidelijk wanneer de zelfmoordtrend ernaast wordt gelegd. Tijdens de perestrojka (1985-1991) ontstond hoop op een betere samenleving, terwijl de onafhankelijkheid van 1991 de toekomstangst aanwakkerde.

De tekenen aan de wand zijn dus talrijk en amper te negeren. Oekraïeners sterven jonger en de aanwas aan de onderkant van de bevolkingspiramide is kleiner dan het sterftecijfer. Ondertussen grijpt de vergrijzing om zich heen, waardoor meer ouderen een beroep op de zorg doen.

Oekraïne kan zeker beduidend hogere kosten tegemoet zien voor gezondheidszorg, ouderenzorg en pensioenen. Daaraan kan Oekraïne alleen tegemoet komen als het de sociale voorzieningen kwalitatief verbetert, efficiënter maakt en privé initiatieven aanmoedigt’, aldus een regio directeur van de Wereldbank. In 2009 telde Oekraïne 13,7 miljoen gepensioneerden. Meer mensen moeten langer doorwerken en dat met behoud van kwaliteit van leven, betere gezondheidszorg voor met name ouderen is dringend gewenst. Parttime werken, betere opleidingen en levenslang leren zijn enkele andere opties. Verder kan een stimulans voor het krijgen van kinderen helpen het geboortecijfer op te schroeven. Tot slot moet de economische transformatie van de postcommunistische samenleving voltooid worden.
Allemaal belangrijke taken die de Oekraïense politici consequent voor zich uitschuiven.

Bron: Oekraïne Magazine, najaar 2009


Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het volgende werkbezoek van
6 oktober t/m 15 oktober 2021 worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op