Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Jaargang 2007 Nr. 3

Van de voorzitter

Het was een technisch werkbezoek, afgelopen september. Voor het installeren van een waterzuiveringsinstallatie (resultaat: heerlijk en schoon drinkwater), het repareren van een Amerikaans aggregaat (resultaat: perfecte noodvoorziening bij stroomuitval) en het aanbrengen van een meerstanden schakelaar voor de afzuigkap in de keuken heb je heel simpel technische mensen nodig. Het geeft dan ook een goed gevoel dat binnen het OZO-team iedereen kwaliteiten heeft die van pas komen in het humanitaire gebeuren. Ook geven we vaak aan dat we zo blij zijn met de inzet van onze Oekraïense medewerkers, maar andersom is dat precies hetzelfde het geval. Het is één van de waardevolle ervaringen die je opdoet als je in Oekraïne bent. Schouder aan schouder staan voor dat ene doel: helpen waar dat zo nodig is. Met inzet van ieders kwaliteiten de projecten gestalte geven: positief, weldoordacht en doelgericht. Maar ook schouder aan schouder met onze achterban. Het is al vaker gezegd en we herhalen het nog maar eens: namens ú mag dit heerlijke en nodige werk voortbestaan.

Vele giften kwamen er in de afgelopen maanden weer binnen. Kleine giften en grote giften. Sommige giften zelfs zo groot dat de doorstart van het boerderijproject veilig gesteld is. En daarmee het voortbestaan van het verzorgingshuis en het Lyceum.
We zijn er verwonderd over.
Verblijd.
We weten ons gezégend.

Teun Bakker

Foto voorpagina

Een onverzorgd uitziende oude man slentert doelloos langs het schoolgebouw van het Lyceum (voorheen: Gymnasium) in Nagydobrony. De foto geeft heel mooi het werk van Stichting OZO weer. Op de voorgrond de oude man, als symbool van het werk van Stichting OZO onder de allerarmste ouderen. Op de achtergrond een christelijke school, als symbool van het oog hebben voor jongeren via het boerderijproject. De meeste ouderen zijn lusteloos, vaak zelfs apathisch. Zij hebben veel te verduren gehad in hun leven. De jongeren echter bruisen van energie, zijn belust op het vermeerderen van kennis en hopen op een goede toekomst. Er is wel een gemeenschappelijke factor: zowel ouderen als jongeren zuchten onder de nog steeds voortdurende crisis in Oekraïne. Middels het boerderijproject mag Stichting OZO iets betekenen voor oud en jong. Voor ouderen een goede verzorging in verzorgingshuis ‘Rehoboth’ en voor jongeren de mogelijkheid om door middel van christelijk onderwijs voorbereid te worden op de onzekere en keiharde Oekraïense maatschappij. Onze hulp dubbel en dwars waard!

ANBI instellingen

De Nederlandse Belastingdienst heeft nieuwe regels opgesteld ten aanzien van goede doelen stichtingen. Per 1 januari 2008 gelden ondermeer de volgende eisen:

• Een natuurlijk persoon kan niet beschikken over het vermogen van de stichting als ware het zijn eigen vermogen.

• De stichting mag niet te ‘rijk’ zijn, er mag niet meer vermogen worden aangehouden dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit van de stichting.

• Er moet een beleidsplan zijn dat inzicht geeft in de werkzaamheden en de werving, het beheer en de besteding van gelden.

• Bestuursleden mogen slechts een onkostenvergoeding en een niet bovenmatig vacatie geld (vergoeding voor het bijwonen van zittingen of vergaderingen) ontvangen.

• De kosten van werving en beheer moeten in verhouding staan tot de bestedingen van de ontvangen middelen.

• De administratie van de stichting moet zodanig zijn dat daaruit duidelijk blijkt dat aan het voorgaande wordt voldaan.

Het komt er dus op neer dat de administratie van elke stichting op orde moet zijn. Zo niet, dan dreigt tot maar liefst 68% van de giften naar de fiscus te gaan. Inmiddels is St. OZO gekwalificeerd als ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). De ideële doelstelling dat iedere euro daadwerkelijk aan het bestemde doel wordt besteed is hiermee goedgekeurd en bevestigd.

Elektrische rolstoel

Van dhr. Aad van Noord uit Oude-Tonge kreeg de stichting een nog goed werkende elektrische rolstoel. Deze rolstoel werd tijdens het werkbezoek in mei aan een gehandicapte ‘Rehoboth’ bewoner aangeboden.

Deze man was zó blij dat hij uitriep: ‘Hollanders zijn voor altijd mijn vrienden!’ Bedánkt, Aad!

Zuinig met energie!

Wees zuinig met energie! Dit advies is ook in Oekraïne bekend. De winters zijn koud, dus denk om een goede isolatie van je huis en draai de verwarming wat lager…ja toch? Helemaal mis! Er zit geen knop aan de verwarming, de warmtelevering wordt automatisch geregeld via een gemeentelijk energiebedrijf. Ergens in de tweede helft van oktober, als de gemiddelde temperatuur onder de 8° C daalt, beginnen de radiatoren warm te worden. Wie al last heeft van de kou, mag een extra trui aantrekken. Gaat het echt hard vriezen, dan draait de overheid de verwarming hoog op.... met het risico dat ze helemaal afslaat, want het onderhoud van de leidingen heeft de laatste twintig jaar veel te wensen overgelaten. Hele stadswijken zitten dan in de kou.

De afgelopen winter was vrij van extreme koude, dus deden zulke calamiteiten zich weinig voor. Maar ook de omgekeerde situatie kan zich voordoen. Gesteld dat het in huis te warm is, wel, dan zet je toch gewoon de ramen open? Ben je de hele dag van huis, of misschien wel meerdere dagen achtereen, dan zit er niets anders op dan de verwarming haar werk te laten doen zoals het gemeentelijk energiebedrijf dat voor je beschikt. Dat is nog een overblijfsel uit de sovjettijd: de overheid weet wat goed voor je is. Zuinig zijn met energie: voor een particulier is dat onmogelijk. Wat geldt voor de levering van warmte geldt ook voor het verbruik van water en gas. Ieder woonadres wordt aangeslagen voor een tarief, dat op het woonoppervlak en op het aantal bewoners gebaseerd is, maar niet op het reële verbruik.

Enige jaren geleden werd het particulieren mogelijk gemaakt op eigen kosten een watermeter te laten installeren. Waar dat gebeurde, vertoonde de waterrekening meestal een aanzienlijke daling. Men had jarenlang teveel betaald! Maar tot nu toe maakt lang niet iedereen van die mogelijkheid gebruik. De meeste consumenten betalen gelaten hun rekening voor ‘gemeentelijke diensten’, zonder op de hoogte van het bedrag enige invloed te kunnen uitoefenen. Sinds januari zijn in Kiev de tarieven verdubbeld. Of die stijging op reële kostenverhogingen gebaseerd is, blijft ondoorzichtig. Betalen maar. En….wees zuinig met energie!

Bron: Oekraïne Magazine voorjaar 2007

Van technische aard

Tijdens het werkbezoek in september zijn er een aantal technische zaken gerealiseerd, waarvan we u een overzicht willen geven.

Aggregaat:

In Nederland zijn we gewend op ieder moment van de dag elektriciteit te hebben. Dit is in Oekraïne niet het geval. De elektriciteit kan zomaar ineens uitvallen en zo snel als het verdwenen is ook weer terug komen. Soms kan dit ook voor langere tijd zijn, waardoor in verzorgingshuis “Rehoboth” problemen kunnen ontstaan. Het fornuis werkt niet meer, de kachels vallen uit, geen verlichting en nog tal van andere essentiële functies vallen weg die onmisbaar zijn bij de verzorging van de bewoners.

Op de boerderij, het nieuwe project van St. OZO, werd een Amerikaans aggregaat (apparaat dat spanning opwekt) van het merk “White” aangetroffen, waarvan de brandstofpomp defect was. St. OZO besloot om, in plaats van een nieuw aggregaat aan te schaffen, dit sterke en degelijke aggregaat van een gerepareerde brandstofpomp te voorzien. De defecte brandstofpomp en verstuivers werden in januari 2007 gedemonteerd en mee naar Nederland vervoerd. In Nederland wist commercieel medewerker Jaap Koppenaal de brandstofpomp met verstuivers via het bedrijf Terlouw Diesel Center B.V. te Mijnsheerenland tegen een gereduceerd tarief gerepareerd en afgeregeld te krijgen, waarvoor we dit bedrijf hartelijk willen bedanken.
Tijdens het werkbezoek van mei 2007 werden de brandstofpomp en verstuivers geïnstalleerd door technisch medewerker Michel Koppenaal en kon het aggregaat gestart worden. Na een fors geronk en een grote rookpluim kwam de dieselmotor tot leven, maar we constateerden tot onze teleurstelling dat het aggregaat geen spanning van 50Hz, maar een spanning van 60Hz opwekte. Dit verschil komt doordat het aggregaat van Amerikaanse makelij is en in Amerika alle apparatuur op 60Hz werkt. Apparatuur alleen geschikt voor 50Hz kan niet zonder meer aangesloten worden op 60Hz, omdat deze apparatuur dan defect kan raken. Gelukkig kon tijdens het werkbezoek van september 2007, met dank aan de technische kennis van De Wit Aggregaten te Oudewater, het toerental van het aggregaat worden terug geregeld van 1800 naar 1500 toeren per minuut, wat overeenkomt met een opgewekte spanning van 50Hz.
Nu kon het verzorgingshuis worden losgekoppeld van het vaste elektriciteitsnet en worden gekoppeld aan het aggregaat. Tot grote tevredenheid werd geconstateerd dat het aggregaat voorziet in de totale vermogensbehoefte van het verzorgingshuis, in geval van calamiteiten aan het vaste elektriciteitsnet.

Waterzuiveringsinstallatie:

Zoals reeds vermeld in het O.C. van juli 2007 heeft de stichting een waterzuiveringsinstallatie aangeschaft, om de kwaliteit van de bronwatervoorziening voor het verzorgingshuis “Rehoboth” te verbeteren. Aquados Water Technology te Beek en Donk stelde een professioneel systeem samen aan de hand van laboratoriumonderzoeken en was zelfs bereid om het systeem gedeeltelijk te sponsoren, waarvoor St. OZO dit bedrijf zeer dankbaar is.

Tijdens het werkbezoek van september 2007 werd deze waterzuiveringsinstallatie door het duo Michel Koppenaal en Albert van Holten geïnstalleerd. De installatie was zo goed mogelijk voorbereid, maar door technische problemen werd de voortgang bemoeilijkt. PVC buizen van Oekraïense makelij koppelen aan Nederlandse buizen bleek voor de nodige problemen te zorgen. Gelukkig werd in een nabij gelegen dorp een bedrijf gevonden die de juiste buizen kon leveren. Helaas bleken er nog extra onderdelen nodig te zijn die in heel Oekraïne niet verkrijgbaar waren, maar uit België moesten komen. Een internationale actie volgde: een medewerker van het bedrijf Aubia SA te Ghislenghien in België, die onder andere gespecialiseerd is in watervoorzieningen voor humanitaire doeleinden, bezorgde na een rit van maar liefst meer dan 400 km. de onderdelen in Middelharnis bij de secretaris van St. OZO, Herman van Wezel. De secretaris op zijn beurt bracht de onderdelen bij een Hongaar, die voor enkele dagen in Utrecht verbleef. Deze Hongaar vertrok de volgende ochtend met het vliegtuig naar Boedapest in Hongarije en reed met de auto vervolgens naar de Hongaars - Oekraïense grens, waar de onderdelen ‘s avonds laat nog werden afgehaald. Mede dankzij het zeer snelle handelen van het bedrijf Aubia SA én de secretaris van St. OZO konden de onderdelen nog op tijd worden geïnstalleerd.

Na het installeren van deze ontbrekende onderdelen kon het systeem worden ingeregeld. Het grootste probleem was dat de hardheid van het water erg hoog was, waardoor kranen, wc’s, wasmachines, etc. niet goed functioneerden. De hardheid van water kan worden uitgedrukt in Duitse hardheid (dH) en werd in verzorgingshuis “Rehoboth” gemeten op 25 dH.
Na het inregelen van het gehele systeem werd deze waarde terug gedrongen naar 3 dH. Door de verschillende soorten filteringen in het systeem wordt het water ook gezuiverd van ijzer, mangaan en magnesium, waardoor de geur en de smaak van het water wordt verbeterd.
Tot groot genoegen van personeel en bewoners (en medewerkers!) kan worden geconstateerd dat de waterzuiveringsinstallatie naar behoren functioneert en er in de toekomst geen water meer hoeft aangevoerd te worden vanuit andere bronnen in het dorp.

Afzuiginstallatie:

Bij de inrichting van de keuken van het verzorgingshuis werd er een prima afzuigkap geïnstalleerd. Echter, deze afzuigkap was dermate sterk en luidruchtig dat het keukenpersoneel er meer last dan gemak van ondervond.
Na speurwerk op het internet en enkele telefoontjes werd er een bedrijf gevonden die een meerstanden schakelaar tegen een mooie korting kon leveren. Ook deze schakelaar is tijdens het laatste werkbezoek geïnstalleerd en wordt nu naar alle tevredenheid door het personeel van verzorgingshuis “Rehoboth” dagelijks gebruikt bij het bereiden van de maaltijden.

Vrijwilligers

Meer dan duizend OC’s worden elk kwartaal bij onze donateurs bezorgd. Buiten Goeree-Overflakkee per post, maar op het eiland door vrijwilligers. In elk dorp zijn er betrokken mensen gevonden, die er voor zorgen dat dit belangrijke informatiebulletin bij de sponsors bezorgd wordt. Voor deze kostenbesparende inzet danken wij alle vrijwilligers heel hartelijk!

Geschenk voor ‘Rehoboth’

Een mevrouw uit Nagydobrony borduurde een prachtig, van oorsprong Duits, gedicht als wandversiering voor het verzorgingshuis. Hier volgt de vertaling in het Nederlands.

Wij gaan achteruit......

Wij gaan achteruit, zegt men over ons.
Als de glans uit onze ogen steeds meer verdwijnt en onze stem begint te beven.
Dan kunnen wij ook een glimlach van medelijden zien,
als de herinneringen soms uitblijven.
Moet ik hierom niet treuren? De klok tikt door.
Er wacht ons een Land, waar niemand ouder wordt.

Wij gaan achteruit, zegt men over ons.
Onze stappen zijn langzamer en voorzichtiger geworden.
Er wacht ons geen heldere en lichte weg.
De klank van het woord wordt zachter, we kunnen al moeilijk horen.
De zon geeft ons minder warmte.
Moet ik hierom niet treuren? Als het ijskoud wordt?
Er wacht ons een Land, waar niemand ouder wordt.

Wij gaan achteruit, zegt men over ons.
Maar dan ontvangen wij de stralende glimlach van God:
“Wees niet bang, Ik ben jouw Schild.”
Een moe kind wordt gedragen op Uw hemelse, sterke hand.
HIJ roept en zijn woorden zijn puur goud en zoet als honing.
Moet ik hierom niet treuren? Als God mijn hart laat stilstaan?
Er wacht ons een Land, waar niemand ouder wordt.

Wij gaan achteruit, zegt men over ons.
Nee! Ik ga vooruit!
Ik hoor al vanuit de hoogte het loflied.
En boven, rond de koninklijke troon, zie ik witte gewaden
die uit de ellende zijn gekomen en nu gelukkig zijn.
Mijn levensweg gaat niet achteruit; mijn doel nadert!
Er wacht ons een Land, waar niemand ouder wordt.
Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het volgende werkbezoek van
6 oktober t/m 15 oktober 2021 worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op