Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Jaargang 2002 Nr. 2

Van de voorzitter

Enkele trefwoorden uit het OZO woordenboek: armoede, allerarmste ouderen, voedselpakket, nieuwe auto voor voedselhulp. Sinds het werkbezoek in juni is hier weer een nieuw woord aan toegevoegd: verzorgingshuis. Denkt u nu niet meteen aan de omvang van een ouderencentrum á la HDG in Sommelsdijk, maar toch..... Verder was er een ontmoeting met predikanten van de Hongaars Gereformeerde Kerk, waarvan verslag. Trouwens: de nieuwe auto is volop in gebruik en bevalt uitstekend. Uiteraard vind u in deze O.C. weer de vaste rubrieken, zoals Oekraïne-nieuws, OZO-nieuws, presentaties, enz. Neem, lees en..... geeft u ook deze editie weer door?

Teun Bakker

OZO nieuws

Zoals in de vorige O.C. vermeld stond waren de OZO-medewerkers tijdens het werkbezoek in februari van dit jaar uitgenodigd door de voorzitter van de ring van predikanten van het district Karpátalja. Regelmatig vergaderen deze pastors, die behoren tot de Hongaars Gereformeerde Kerken, over het reilen en zeilen in hun gemeenten. Tijdens deze vergadering, waar 14 predikanten aanwezig waren, werd in een uitstekende sfeer gesproken over enerzijds de werkwijze van St. OZO en anderzijds wat deze predikanten meemaken op het gebied van hulpverlening. Kort gezegd kwam het hierop neer dat er dingen, hoe goed ook bedoeld, fout kunnen gaan. En dat komt in de meeste gevallen door gebrek aan een goede communicatie. Temeer omdat St. OZO in steeds meer dorpen hulp kan verlenen, willen de predikanten meedenken over een goede manier van helpen en hechten veel belang aan een goede onderlinge samenwerking met hen die hulp willen verlenen. Samenvattend kan gesproken worden over een constructieve ontmoeting, er is gewezen op elkanders verantwoordelijkheden en er zijn goede afspraken gemaakt. Ook OZO medewerker Jenö toonde zich blij en dankbaar en gaf aan dat het heel belangrijk is dat er namens de kerk hulp gegeven kan worden aan hen die dit nodig hebben. Aan het slot van de vergadering werd in gebed Gods zegen gevraagd over alle werkzaamheden.
Vervolgens werd het schooltje in het dorp Eszeny bezocht. Dit schooltje leeft van de gemeenschap, krijgt geen subsidie van het parlement en wordt geholpen door St. Morzsákat Lázárnak (kruimeltjes voor Lazarus). Deze Oekraïense stichting verstrekt kleding aan de allerarmsten met behulp van St. Dorkas. Besloten werd dit schooltje te helpen met een gift van $ 250,=

Dan het grote nieuws van het juni werkbezoek. Het feit dat het batig saldo op de OZO rekening vele malen groter geworden is dan het bedrag wat aan hulp uitgegeven wordt, heeft binnen de OZO- gelederen tot flink wat brainstormen geleid. Want wat te doen: het voedselproject meer en meer uitbreiden in de regio, tot we op een punt komen waarop een en ander misschien niet meer te behappen valt (ook voor de Hidi’s heeft een dag gewoon 24 uur!), óf je richt je op een bepaald gebied en probeert de hulp op een meer uitgebreide manier gestalte te geven (dit werd al enigszins gedaan door het verstrekken van medicijnen, vergrootglazen om te kunnen lezen, waar nodig een nieuwe kachel, enz.). Te denken valt aan de schrijnende gevallen van een ernstige ziekte, verwaarlozing, enz. Het idee, om zulke mensen te helpen door opname in een verzorgingstehuis, kwam toen als vanzelf.
Deze gedachten zijn tijdens het junibezoek geventileerd richting de Oekraïense betrokkenen. Men was onmiddellijk enthousiast, want dergelijke ideeën leven ook in Oekraïne, maar zijn bijna niet te verwezenlijken. Er werd besloten om met deze plannen gesprekken aan te knopen met de kerk, de burgemeester en artsen. Binnen de kerk bestaat een bestuur dat zich bezig houdt met diaconale zaken en zegde alle medewerking toe. Na langdurig en intensief beraad ging de burgemeester tot actie over en wees objecten aan die te koop stonden. Het resultaat is dat St. OZO zich de gelukkige eigenaar mag noemen van een groot stuk grond met daarop een woning in goede staat. De woning zal worden aangepast en bewoonbaar gemaakt voor personeel, keuken en opslagruimte, terwijl achter de woning nieuwbouw zal komen. Op dit moment worden serieuze plannen ontwikkelt om te komen tot het bouwen van een bescheiden verzorgingstehuis voor minimaal 10 tot 20 personen, terwijl de grond (ruim 1 ha.) voorlopig gebruikt gaat worden voor de teelt van aardappelen, uien, enz. De opbrengst zal gebruikt worden om de renovatie en bouwkosten tegemoet te komen. Het streven is om kleinschalig te beginnen en naar aanleiding van de vraag naar opname kan er in de toekomst uitgebreid worden. Zo is de volgende stap gezet naar intensivering van de bestaande hulp en we bidden om de zegen van God over alle plannen!

Oekraïne nieuws

Regelmatig komt u de term ”Hongaarse minderheid” tegen in onze verslaggeving. Wie worden er hier bedoeld? Een stukje geschiedenis.
Door de chaotische constitutionele omstandigheden in Hongarije, werd het vredesverdrag na W.O. 1 pas in 1920 getekend in Trianon, bij Parijs. Daar werd bepaald dat Hongarije 2/3 van haar grondgebied zou verliezen, met als direct gevolg dat 1/3 deel van de Hongaren (3.5 miljoen mensen) per direct als etnische minderheden kwamen te wonen in de omringende landen: Tsjecho-Slowakije, Roemenië, Oekraïne en Joegoslavië. Door dit alles waren de internationale verhoudingen behoorlijk verstoord. Toen Hitler in opmars kwam en zijn expansie zich liet gelden ten opzichte van landen die Hongaarse gebiedsdelen hadden gekregen, koos Hongarije de Duitse zijde en kreeg zo deze gebiedsdelen weer in handen. Door deze begrijpelijke maar verkeerde keus, verloor Hongarije weer een oorlog en opnieuw deze gebiedsdelen. Na W.O. 2 verdwijnt Hongarije achter het IJzeren Gordijn.
Zo kan anno 2002 in Transkarpatië, het werkgebied van St. OZO, de volgende situatie zich voordoen:

• Sommige mensen in deze streek zijn nog nooit verhuisd en hebben toch in 5 verschillende landen
  gewoond. Gerekend vanaf 1914 hebben zij gewoond in Hongarije, (Tsjecho-) Slowakije, Duitsland, Rusland en Oekraïne.

•  En zo kan het gebeuren dat je met 4 personen in een auto komt te zitten, waarbij elk van de inzittenden
  meer dan één taal spreekt, maar je toch niet een bepaald onderwerp in één keer kunt bespreken, omdat er niet één
  gemeenschappelijke taal blijkt te zijn!

Inmiddels heeft Hongarije alle aanspraken op deze gebieden laten vallen. Zowel in Roemenië als in Oekraïne zien we tendensen die erop duiden dat er steeds minder rekening wordt gehouden met de Hongaarse minderheden, bijvoorbeeld door het onderwijs verplicht te stellen in de Roemeense en Oekraiense taal.

Dia’s in Nebo

Op uitnodiging van verzorgingstehuis Nebo te Zwijndrecht werd jl. donderdagmiddag 23 mei de diapresentatie vertoond aan 50 ouderen. De algemene conclusie na afloop was: wat hebben wij het dan goed! De opbrengst van de collecte was daar ook naar: € 273,19. Heel hartelijk dank.

Verder werden voor € 44,- aan manden verkocht aan de verkooptafel. Ook de meegereisde dames Kievit uit Nieuwe-Tonge brachten 46 door henzelf gemaakte kaarten aan de man, c.q. vrouw. De opbrengst hiervan, € 50,- komt ook ten goede aan het voedselproject.

Muzikale vreugde

Het is de gewoonte van de OZO medewerkers om tijdens de werkbezoeken een zondagse kerkdienst bij te wonen van de zigeunergemeente in Nagydobrony. Deze gemeente verleende spontaan medewerking aan de Cd-opname.

Tijdens het bezoek in februari liet een verdrietige zigeuner zien hoe zijn huisje getroffen was door kortsluiting en er daardoor verschillende bezittingen verbrand waren, waaronder zijn accordeon. Aangezien deze zigeuner de begeleiding verzorgt in de erediensten op orgel, gitaar en accordeon, was dit voor hem een groot verlies. Reden voor dhr. Bakker uit Oude-Tonge om via Radio Zeeland een oproep te doen voor een accordeon.
En zowaar: een Zeeuwse familie schonk voor dit doel een prachtig exemplaar! In juni werd dit instrument overhandigd aan de dolgelukkige zigeuner.

Toelichting van de penningmeester

Met grote dankbaarheid kunnen wij u het financieel verslag over 2001 presenteren. Dankbaarheid om de overweldigende groei van de donaties. Een groei die zo stormachtig is, dat wij ruim twee jaar na de oprichting volop bezig zijn met het realiseren van onze grootste wens: het bouwen van een, in eerste instantie, bescheiden verzorgingshuis voor ouderen. Een onderkomen waarin ouderen in hun laatste levensfase een “thuis” kunnen vinden. Maar waar ook, al dan niet tijdelijk, ruimte zal zijn voor medische behandeling. Dankzij de continuïteit van uw giften heeft u het St. OZO mogelijk gemaakt dat voor het project “Voedselhulp” op dit moment twee en vijftig weken per jaar hulp verleend wordt op 94 adressen, wat neer komt op 140 personen in 20 dorpen. Ter indicatie: aan het eind van het vorig boekjaar waren dit 58 adressen, 94 personen in 12 dorpen. Inherent aan het werk onder ouderen is het feit dat mensen sterven. In totaal zijn in de afgelopen twee jaar 10 ouderen ons door de dood ontvallen. Ook voor het project “Auto voor voedselhulp” zijn vele giften binnengekomen. Bijna de helft van de aanschafprijs is inmiddels afgelost! In verwondering mag teruggezien worden op het afgelopen jaar en we beseffen dat, met de hand aan de ploeg geslagen, wij in alles afhankelijk zijn van de zegen van God. Heeft u vragen? Bel 0187-489228.

Albert van Holten, penningmeester.

W.W.Z. kerstconcert 2002

Op D.V. 14 december 2002 zal er in de Grote Kerk te Tholen een Kerstconcert gehouden worden. Medewerking zal verleend worden door diverse koren en instrumentalisten. De opbrengst komt geheel ten goede aan het project Verzorgingstehuis van St. OZO. Noteer deze datum beslist in uw agenda! Het beloofd een prachtige avond te worden! Voor verdere gegevens wordt u verwezen naar de berichtgeving in de kranten en natuurlijk op de website van WWZ-Concerten: wwz-concerten.nl

WWZ – concert

Op 16 maart jl. organiseerde de WWZ een zangavond in de prachtige dorpskerk van Oud-Beyerland. Er werd ondermeer gezongen door het Duivelands Mannenkoor en Jongerenkoor Con Amore uit Dirksland. Het prachtige bedrag van € 750,- kon worden bijgeschreven op de bankrekening van St. OZO. Opnieuw heeft WWZ veel energie gestoken in het organiseren van deze avond. Het resultaat mag er zijn. Heel hartelijk bedankt!


Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het volgende werkbezoek van
6 oktober t/m 15 oktober 2021 worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op